Monday, March 23, 2009

PELA BATUKARANG SEI HALE HATU, HATU HESE PEI

Siapa bale batu, batu gepe dia. Itulah djandjian sumpah, jang berarti:
Barangsiapa diantara anak tjutju turun temurun bale batu ini (batu perdjandjian),
batu ini akan bale tindis dia. Anak tjutju siapa jang
langgar djandjian ini, akan dapat susah dan bisa binasa.
Wie de steen omwentelt, zal door de steen worden verdrukt.
Dit is nu de eedsbelofte en betekent:
Degene onder de nakomelingen de steen omwentelt (steen van belofte),
dan zal deze steen hem/haar verdrukken.
De nakomelingen die deze belofte verbreekt,
ondergaat in zijn/haar leven veel tegenspoed.
NJANJIAN PELA: LEPARISA - BEILOHY
Pada Oma - Ullath, Tete - Nene Mojang bri
Satu perdjandjian, mana Tuhan ta-akan gli,
Itu sudah djadi atas Batu Karanglah,
Jang wadjib diturut kami anak-tjutjunja
Refr. Oma - Ullath � ! Pela Oma - Ullath � :
Pela Batukarang, Pela Oma - Ullath
Satu tjinta lain, djangan tjulas dan bentji
Pada jang tra punja, jang punja ada harus bri
Hidup bersaudara, hidup sutji dan bersih
Siapa jang melangkah, dapat hukum jang negri
Refr. Oma - Ullath � ! Pela Oma - Ullath � :
Pela Batukarang, Pela Oma - Ullath
Sikap jang berdosa dan sengadja jang kedji
Nikah pun terlarang bagi kedua negri
Itulah djandjian: Tete Nene Mojangmu
Hai orang Oma - Ullaht, harus ingatlah teguh.
Refr. Oma - Ullath � ! Pela Oma - Ullath � :
Pela Batukarang, Pela Oma - Ullath


Het pela-verbond kijkt niet (met de nadruk op niet) naar het geloof, zodat in het bijzonder
op de Midden Molukken het pela-verbond tussen christelijke en islamitische
dorpen te vinden is en het zinnebeeld van de identiteit, de eenheid en kracht van alle
Molukkers, wiens leven gebaseerd is op datgene wat de Molukse voorouders middels
beloften en raadgevingen hebben overgedragen aan hun nakomelingen in een kapata (spreuk in
de oude taal).
E
�n van de kapatas zegt ons: de voorouders hebben ons een levensbeginsel gegeven als leidraad
en deze kapata herinnert ons hieraan. Daarom moeten we deze boodschap van onze voorouders
in ere houden.
Tot op heden heeft dit element van de adat een blijvende invloed op het sociaal-
maatschappelijk leven op de Molukken, zelfs tot aan buiten de Molukken toe, alhoewel
onderhevig aan de moderne levensopvattingen.
Pela is karakteristiek voor de Molukse cultuur, een illustratie van de sociale bewogenheid
tot de naaste, de saamhorigheid van de geloofsgemeenschap die eeuwenlang door Molukse voor-
ouders werd gegeven en tot op heden door hun nakomelingen werd onderhouden.
De schrijver doet een beroep op en attendeert de jonge generatie Molukkers voor
het naleven van de oproep van de Molukse voorouders, die voor iedereeen van belang is.
Pela Batukarang:
Negeri Ullath (christen), negeri Oma (christen) en negeri Buano (islam en christen)
Adik-kakak:
Negeri Ullath (christen), negeri Tuhaha (christen) en negeri Iha (islam)

0 komentar:

Post a Comment